REGULAMIN WYJAZDÓW

regulamin wyjazdów so camp


REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG WYJAZDÓW SO CAMP

 

§ 1.

Postanowienia Ogólne zawarte w niniejszym regulaminie

 

1.

 

a.     „Regulamin” – niniejszy dokument zawierający zasady korzystania z Usług Usługodawcy.

 

b.    „Umowa” – docelowa, skonkretyzowana umowa zawarta przez Klienta z Usługodawcą, której integralną część stanowi Regulamin. Może być zawarta pisemnie lub on-line poprzez emaila z podpisem elektronicznym, stanowiącym akceptację warunków.

 

c.     „Usługi” – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegające na organizacji wyjazdów krajowych i zagranicznych.

 

d.    „Usługodawca” – Alicja Głowacka, NIP: 8641869285, REGON: 388872133, adres ul. Spełnionych Marzeń 9b, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 

e.     „Klient” – oznacza osobę korzystającą z usług świadczonych przez Usługodawcę i określonych w Umowie.

 

2.     Niniejszy dokument określa podstawowe zasady świadczenia usług w ramach organizowania wyjazdów na rzecz wszystkich Klientów. Podmiotem świadczącym usługi jest Usługodawca i jest on stroną Umowy.

 

3.     Wejście na stronę internetową Usługodawcy oraz dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej z Usługodawcą w ramach świadczonych przez niego Usług oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część Umowy. 

 

4.     Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Usługodawcy,

  

5.     Akceptacja Regulaminu oraz Zawarcie Umowy z Usługodawcą jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta na potrzeby wykonania Umowy oraz dla celów marketingowych Usługodawcy. Oświadczenie stanowiące zgodę na przetwarzanie danych stanowi załącznik i integralną część Regulaminu. dzieło – wówczas na osobie zawierającej Umowę w imieniu spółki ciąży obowiązek dostarczenia podpisanych tychże oświadczeń. To samo dotyczy sytuacji, w której Użytkownik zawiera Umowę na rzecz osób trzecich.

 


6.     Stroną Umowy mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

7.    Udział w wyjazdach mogą wciąć wyłącznie osoby pełnoletnie.

                                                                        § 2.

Usługi

1.      Usługodawca świadczy usługi na podstawie Regulaminu. Za świadczone usługi Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie, na które składają się:

 

      a. zakwaterowanie

c. wyżywienie

d. aktywności w trakcie wykonywania Usługi,

 

 

2.     Zakres Usług opisany w § 2 ust. 1 może różnić się od siebie w zależności od konkretnej Umowy.

 

3.     Warunkiem zawarcia Umowy jest opłacenie przez Klienta pierwszej raty wynagrodzenia (zwanej dalej: „Zadatkiem”), nie później niż 72h od zawarcia Umowy. Za datę płatności uważa się moment uznania rachunku Usługodawcy. Cena Usługi wyrażona jest w PLN. Zapłatę pozostałej części wynagrodzenia należy uiścić w terminach opisanych w Umowie. W przypadku braku uiszczenia rat we wskazanych w Umowie terminach, Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy z Klientem i zatrzymania zadatku.

 

4.     Usługodawca, który przed rozpoczęciem Usługi jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić poszczególne założenia dotyczące świadczonych usług tu wynikających  z zawartej Umowy z Klientem zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Klienta wskazując termin, w ciągu którego Klient może zrezygnować bezkosztowo z wyjazdu.

 

5.     Usługodawca zastrzega sobie prawo odwołania Usługi przed jej rozpoczęciem w przypadku braku wskazanej w Umowie minimalnej liczby Uczestników wymaganej dla zorganizowania Usługi, a w każdym czasie z powodu działania  siły wyższej (w tym również ograniczeń wynikających ze stanu epidemii), o czym niezwłocznie powiadomi Użytkownika. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez Usługodawcę jakichkolwiek potrąceń. Usługodawca może skorzystać z powyższego uprawnienia również w wypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci, którego usługi są konieczne do wykonania Usługi z jakiegokolwiek powodu odmówi realizacji swoich zobowiązań.

 

6.     Cena ustalona w Umowie może być podwyższona na 14 dni przed datą wyjazdu, jeżeli wystąpi jedna z poniższych przesłanek:

 

a.     gwałtowna, nieprzewidziana inflacja,

d.    gwałtowny i nieprzewidziany wzrost kursów walut obcych.


§ 3

Prawa i obowiązki

 

1.      Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu w trakcie korzystania

z Usługi.

  

2.     W wypadku, gdy Umowa dotyczy korzystania z Usługi przez więcej niż jedną osobę, każdy z Klientów jest traktowany jako oddzielny podmiot. 

 

3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, w wypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, bez obowiązku zwrotu wpłaconych świadczeń. 

 

4.     Klient w czasie Usługi uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki Usługodawcy, bądź jego przedstawiciela. Każdy z Klientów zobowiązany jest do zadbania o własne bezpieczeństwo oraz zdrowie. Usługodawca zobowiązuje się do zawarcia na rzecz Klienta umowy podstawowego ubezpieczenia oraz przedstawić Klientowi wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające ten fakt. 

 

5. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie świadczenia Usługi, chyba że wynikają one z winy umyślnej Usługodawcy.

 

6.     Klient jest zobowiązany do podporządkowania się zasadom Usługi w trakcie jej trwania, określonym w Umowie

 

7. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad oraz regulaminu regulaminem obiektu, w którym zostanie zakwaterowany.

 

8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta podczas świadczenia Usługi odpowiada Klient. 

 

 

§ 4.

Zawieranie i rozwiązywanie Umów

 

 

1.     Usługodawca ma prawo powstrzymać się ze świadczeniem Usług do momentu uiszczenia pełnego wynagrodzenia przewidzianego w Umowie.

 

3.     Umowy zawierane są na konkretną Usługą w określonym miejscu i czasie.

 

4.      Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, pod warunkiem, że Użytkownik narusza jakiekolwiek postanowienia Regulaminu bądź Umowy, a w szczególności:

 

a.  jego zachowanie utrudnia korzystanie z usług Usługodawcy przez innych Użytkowników,

b. dopuszcza się jakichkolwiek zachowań sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem,

c. korzysta z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem bądź w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

 

5.     Prawa wynikające z Umów i Regulaminu nie mogą być bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy przenoszone przez Użytkownika na jakikolwiek podmiot trzeci. 

 

§ 5.

Warunki i terminy płatności. Ograniczenia.

 

1.     Terminy płatności są określone w Umowie. Wynagrodzenie wynikające z umowy może być uiszczone przelewem tradycyjnym na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe.

 

1.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2.     Informacja o zmianie wraz z aktualnym brzmieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Usługodawcy

 

3.      W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy

w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian.

 

3.     Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu wykonywania Umowy oraz Regulaminu jest ograniczona do winy umyślnej oraz rzeczywistej szkody (wyłączając wszelkie szkody pośrednie) przy czym odszkodowanie ograniczone jest do kary umownej w wysokości nie przekraczającej wartości wynagrodzenia.

 

4.     Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.